ZŠ Semerovo

Školský vzdelávací program našej školy je zameraný okrem iných medzipredmetových vzťahov, hlavne na environmentálnu výchovu. Preto sa snažíme čo najviac vyučovacích hodín prepojiť s prírodou a s prírodným prostredím. Snažíme sa vyučovať v záhrade nielen prírodovedné predmety ako prvouka, prírodoveda, biológia, vlastiveda, technika, geografia, matematika, fyzika, chémia ale aj predmety spoločenskovedné ako je slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis, výtvarná výchova.

Škole sa počas roka 2020 podarilo zrealizovať:

včelia záhrada s lúkou a s apidomčekom, jašteričník, dážďovkové divadlo, záhradné hojdačky, slnečné hodiny, smerovník.

1
2
3
4