Prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov.

Špeciálna škola v Spišských Vlachoch ťahá počas pandémie za jeden povraz. Buduje u žiakov ochranárske správanie a presúva vyučovanie von.

Celý pedagogický kolektív v Spišských Vlachoch sa nadchol pre myšlienku outdoorového vyučovania, čím vyvolal u žiakov zvýšený záujem o pobyt vonku, o prácu v záhrade a o pohybové aktivity, a to i v čase mimo vyučovania, kedy trávia čas na internáte. Špeciálna škola tak už v krátkom období pozoruje rozvoj skrytých zručností a schopností, ale aj výraznú zmenu v postojoch a názoroch žiakov.

 

Pedagógovia budovaním záhradných edukačných prvkov, na ktorých tvorbe sa podieľajú i žiaci, zaznamenali už po krátkom čase posilnenie ich obratnosti, odvahy, pohybovej zdatnosti i vytrvalosti. „Mnohí žiaci s poruchami správania sa prejavovali agresívne voči iným živým tvorom, postupne však menia i svoje postoje a objavujú sa u nich „ochranárske prvky“ v správaní,“ reaguje na pozitívnu zmenu učiteľka Ivana Černická zo Spojenej školy internátnej v Spišských Vlachoch (SŠI), ktorá sa v tomto roku zapojila do projektu Záhrada, ktorá učí.

 

Celoslovenský projekt Záhrada, ktorá učí, ponúka už 8 rokov pedagógom návod, ako si v školskom areáli vybudovať outdoorovú učebňu v čo najväčšom súlade s prírodou.  SŠI sa takýmto spôsobom podarilo vytvoriť množstvo netradičných učebných prvkov, ako napríklad pestovateľské záhony, bylinkovú záhradu, hmyzie hotely, drevené pexeso, či pocitový chodník.

 

„Celý vzdelávací proces žiakov s mentálnym postihnutím v našej škole je zameraný na zážitkové učenie a získavanie praktických zručností, ktoré žiaci budú v živote potrebovať. Vďaka týmto novým prvkom sa naši žiaci veľa naučia, získajú ďalšie praktické vedomosti, spojíme školu so životom a umožníme žiakom s mentálnym postihnutím zažiť situácie, ktoré sa mnohým doma nedostávajú, a s ktorými sa možno ešte vôbec nestretli,“ sumarizuje Ivana Černická, koordinátorka projektu na SŠI, ktorá prírodnú školskú učebňu vníma ako priestor pre medzipredmetovú výučbu, zdokonaľovanie manuálnych a pestovateľských zručností žiakov s nespočetnými možnosťami objavovania, skúmania a kladenia otázok. „Umožňuje realizovať skutočné experimenty, ktoré žiakom približujú témy z učiva k reálnemu životu,“ dodáva.

 

„Hnacím motorom úspešnej školy je v dnešnej pandemickej situácii predovšetkým kreatívny a jednotný učiteľský kolektív nadšený pre zmysluplné vyučovanie, ktoré dokáže presunúť bez problémov i von a podporí tak aj žiakov, ktorí sa na klasickom vyučovaní zdajú byť nevýrazní. O to viac si uznanie zaslúži škola špeciálna, navyše internátna, ktorá súčasný stav využila maximálne efektívne pre podporu rozvoja schopností a zručností žiakov s mentálnym či fyzickým postihnutím,“ hodnotí prístup školy František Cimerman, manažér projektu Záhrada, ktorá učí.

 

SŠI v Spišských Vlachoch je pozitívnym príkladom toho, že aj napriek aktuálne náročným podmienkam v školstve, dokáže tím inovatívnych pedagógov vďaka vzájomnej podpore a spolupráci tento stav hravo zvládnuť a podporiť rozvoj a úspech svojich žiakov," uzatvára František Cimerman.

9
1
Autorka fotografií: Ivana Černická